SHIBORI

折縫い絞り、分銅つなぎ文様
ORI-NUI SHIBORI, FUNDO-TSUNAGI MOTIF
HANDSPUN COTTON DYED WITH INDIGO
ARIMATSU, LATE 19C

 SOLD
NUI SHIBORI, FUNDO-TSUNAGI MOTIF ・ 折縫い絞り、分銅つなぎ文様

板締め豆絞り ・ ITAJIME MAME “BEAN” SHIBORI
HANDSPUN COTTON DYED WITH INDIGO
ARIMATSU, EARLY 20C

 SOLD
MAME SHIBORI ・ 豆絞り

南部紫根絞り、大枡文様
NAMBU SHIKON SHIBORI, LARGE RICE-MEASURE MOTIF
HANDSPUN COTTON DYED WITH GROMWELL
NAMBU (IWATE), LATE 19C/EARLY 20C

 SOLD
MAME SHIBORI ・ 豆絞り