SHIRAKAGE SHIBORI HAN-JUBAN
白影絞り半襦袢

HANDSPUN, HANDWOVEN COTTON
SHIRAKAGE AND KARAMATSU SHIBORI
WITH HAGOROMO ARASHI SHIBORI SLEEVES
白影と唐松絞り、袖は羽衣嵐絞り
ARIMATSU, LATE 19C

SHIRAKAGE SHIBORI HAN-JUBAN ・ 白影絞り半襦袢

SHIRAKAGE SHIBORI HAN-JUBAN ・ 白影絞り半襦袢

SHIRAKAGE SHIBORI HAN-JUBAN ・ 白影絞り半襦袢

SHIRAKAGE SHIBORI HAN-JUBAN ・ 白影絞り半襦袢